ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ

Գլխավոր խմբագիր՝
Ա. Ա. Սահակյան

Պատասխանատու քարտուղար՝
Ն. Գ. Ահարոնյան

Ն.Հ. Առաքելյան, Վ.Ս. Աթաբեկյան, Կ. Լ. Ավետիսյան, Գ. Գ. Գևորգյան, Մ. Ս. Գինովյան, Ա․Ս․ Դալալյան., Ն․ Բ. Ենգիբարյան, Վ. Կ. Օհանյան (գլխավոր խմբագրի տեղակալ), Խ. Ա. Խաչատրյան, Գ. Ա. Կարագուլյան, Ռ. Վ. Համբարձումյան, Ա. Հ. Հովհաննիսյան, Հ․ Շահգոլյան, Ա․ Շիրիկյան, Բ. Ս. Նահապետյան, Բ. Մ. Պողոյսան

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор
А. А. Саакян

Ответственный секретарь
Н. Г. Агаронян

К. Л. Аветисян, Р. В. Амбарцумян, Н. У. Аракелян, В. С. Атабекян, Г. Г. Геворкян, М. С. Гиновян, А. С. Далалян, В. К. Оганян (зам. главного редактора), Н. Б. Енгибарян, Б. С. Нахапетян, Г. А. Карагулян, А. О. Оганнисян, Б. М. Погосян, Х. А. Хачатрян, Г. Шахголян, А. Ширикян