Հատոր 72, (2019) համար 2

Խմբագրական կոլեգիա.
Հատոր 72 (2019) համար 2


Բովանդակություն.
Հատոր 72 (2019) համար 2, էջ 1-2

Serobyan, V․; Grigoryan, A․; Mottequin, B․; Mayilyan, R․; Crônier, C․; Danelian T. Biostratigraphy of the upper devonian trigonirhynchiid brachiopods (rhynchonellida) from Armenia.
Հատոր 72 (2019) համար 2, էջ 3-18


Меликсетян, Х․; Никогосян, И․; Джрбашян, Р․; Геворгян, Р․; Навасардян, Г․; Григорян, Э․; Мкртчян, М. Четвертичный моногенный вулканизм Капанского блока: вулканология, геохронология и геохимия (юв часть Республики Армения).
Հատոր 72 (2019) համար 2, էջ 19-42


Ավագյան, Թ. Ա․; Ստեփանյան, Ժ. Հ․; Մկրտչյան, Ս. Վ․; Հովակիմյան, Հ. Գ. Հայաստանի նստվածքային և հրաբխանստվածքային դիատոմիտային հանքավայրերի նյութական կազմի, որակի և շահագործման առանձնահատկությունները.
Հատոր 72 (2019) համար 2, էջ 43-54


Քարամյան, Ռ. Ա․; Իգիթյան, Հ. Ա․; Մինասյան, Ռ. Ս. Քրոմիտի հանքավայրերի ֆիզիկա-երկրաբանական մոդելները որպես երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրի ընտրության հիմք.
Հատոր 72 (2019) համար 2, էջ 55-63

Հարությունյան, Ռ. Ա. Խոտակերաց վանքի (Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզ) IX-X-րդ դարերում ավերումների երկրաբանական պատճառների մասին.
Հատոր 72 (2019) համար 2, էջ 64-73

Матевосян, А. К. К вопросу геоэлектрокартирования палеорельефа.
Հատոր 72 (2019) համար 2, էջ 74-83

Grigoryan, T. E․; Sahakyan, K. Cleaning method for planktonic foraminifera shells: An optimised procedure.
Հատոր 72 (2019) համար 2, էջ 84-85

Գիտական խրոնիկա.
Հատոր 72 (2019) համար 2, էջ 86-87

Մելքոնյան, Ռ. Լ. Ավագյան Թոռնիկ Արսենի (1935-2019).
Հատոր 72 (2019) համար 2, էջ 88-89

Մելքոնյան, Ռ. Լ. Սիմոն Հովհաննեսի Աչիքգյոզյան (ծննդյան 80-ամյակին).
Հատոր 72 (2019) համար 2, էջ 90-91