Հատոր 71 (2018), համար 2

Խմբագրական կոլեգիա.
Հատոր 71(2018), համար 2


Բովանդակություն.
Հատոր 71(2018), համար 2
Арутюнян, М. А.; Оганесян, А. Е. Распределение золота и серебра в рудах Каджаранского медно-молибденового месторождения.
Հատոր 71(2018), համար 2, էջ 3-15


Շահինյան, Հ. Վ.; Զաքարյան, Շ. Ս.; Գյուլնազարյան, Շ. Ա.; Սաֆարյան, Ռ. Գ. Ալավերդու հանքային շրջանում հիդրոերկրաքիմիական մոնիտորինգային հետազոտությունների արդյունքները (2015-2017թթ.).
Հատոր 71(2018), համար 2, էջ 16-23


Ավագյան, Թ. Ա.; Մկրտչյան, Ս. Վ. Սիսիանի դիատոմիտային ավազանի երկաթի բարձր և ֆոսֆորի ցածր պարունակություններով կավային դիատոմիտներից և նրանց հրաբխային տարատեսակներից ֆոսֆորային խտանյութի ստացումը.
Հատոր 71(2018), համար 2, էջ 24-29


Sargsyan, L. S. Seismic activity studies and seismic risk assessment for some operating dams in Armenia.
Հատոր 71(2018), համար 2, էջ 30-37


Sahakyan, E. E. The features of stress field in the Javakheti volcanic highland determined by the earthquake focal mechanisms for the time period 2005-2017.
Հատոր 71(2018), համար 2, էջ 38-51


Հովհաննիսյան, Ս. Ռ. Տեկտոնամագնիսական դաշտի օրական վարիացիան և նրա անջատումը երկրամագնիսական դաշտի արևաօրային վարիացիայից.
Հատոր 71(2018), համար 2, էջ 52-60


Գիտական խրոնիկա.
Հատոր 71(2018), համար 2, էջ 61-63


Շավարշ Հովհաննեսի Ամիրյան (1926-2018).
Հատոր 71(2018), համար 2, էջ 64-65.