Հատոր 66, (2013) համար 2-3

Խմբագրական կոլեգիա.
Հատոր 66, (2013) համար 2- 3


Բովանդակություն.
Հատոր 66, (2013) համար 2- 3, էջ 1-2
Շահինյան, Հ. Վ․, Զաքարյան, Շ. Ս․, Գյուլնազարյան, Շ. Ա. ՀՀ Կոտայքի և Արմավիրի մարզերի խմելու քաղցրահամ ջրերի էկոլոգահիդրո- երկրաքիմիական բնութագիրը.
Հատոր 66, (2013) համար 2- 3, էջ 3-14


Ավանեսյան, Ա. Ս. Ակնարկ երկրաբանական քարտեզագրման աշխատանքների մասին Հայաստանում.
Հատոր 66, (2013) համար 2- 3, էջ 15-23


Аракелян, Д. Г․, Нагапетян, С. А․, Закарян, Б. Г․, Мкртчян, М. К. ГИС моделирование явлений затопления бассейна р.Дебед.
Հատոր 66, (2013) համար 2- 3, էջ 24-39


Матевосян, А. К. Проявление интегральных амплитудо-временных параметров вызванной поляризации при периодическом возбуждении геоэлектрической среды однополярными прямоугольными импульсами тока.
Հատոր 66, (2013) համար 2- 3, էջ 40-46


Թամրազյան, Ա. Ա․, Հակոբյան, Լ. Վ. Նիկելի պարունակության որոշումը ռենտգենառադիոչափական եղանակով քրոմի բարձր պարունակության դեպքում (Ամասիայի շրջանի հանքավայրերի օրինակով). .
Հատոր 66, (2013) համար 2- 3, էջ 47-52


Դարբինյան, Ս. Ս. Եվս մեկ ակնարկ սեյսմիկ վտանգի վերաբերյալ.
Հատոր 66, (2013) համար 2- 3, էջ 53-57


Մանասյան, Վ. Ն․, Տեր-Մինասյան, Ռ. Հ. Ուժեղ երկրաշարժի հիդրոլոգիական նախանշանների առանձնացման մեթոդի ներդրման մասին.
Հատոր 66, (2013) համար 2- 3, էջ 58-66


Арутюнян, М. А. Кристаллохимические особенности гидротермальных серицитов Зангезурского рудного района.
Հատոր 66, (2013) համար 2- 3, էջ 67-81


Матевосян, А. К. Характерные особенности интегральных амплитудно-временных параметров вызванной поляризации при знакопеременном прямоугольно-импульсном возбуждении геоэлектрической среды.
Հատոր 66, (2013) համար 2- 3, էջ 82-91


Մկրտչյան, Մ. Կ. Խզվածքների եռաչափ մոդելավորման համակարգչային ծրագրային հավելվածի մշակում.
Հատոր 66, (2013) համար 2- 3, էջ 92-98


Էդուարդ Եփրեմի Խաչիյան (ծննդյան 80-ամյակին).
Հատոր 66, (2013) համար 2- 3, p. 99


Արմենակ Եզեկի Քոչարյան (ծննդյան 100-ամյակին) (1913-1986).
Հատոր 66, (2013) համար 2- 3, էջ 100-102


Կոնստանտին Գրիգորի Շիրինյան (ծննդյան 90-ամյակին).
Հատոր 66, (2013) համար 2- 3, էջ 103-105


Կոնստանտին Անդրանիկի Քարամյան(ծննդյան 90-ամյակին).
Հատոր 66, (2013) համար 2- 3, էջ 106-108