Հատոր 65 (2012), համար 1-2

Խմբագրական կոլեգիա.
Հատոր 65 (2012), համար 1-2,


Բովանդակություն.
Հատոր 65 (2012), համար 1-2, էջ 1-2
Շահինյան, Հ. Վ․, Զաքարյան, Շ. Ս․, Գյուլնազարյան, Շ. Ս․, Մարտիրոսյան, Ա. Մ․, Հովհաննիսյան, Ռ. Ռ. ՀՀ Լոռու մարզի խմելու քաղցրահամ ջրերի էկոլոգահիդրոերկրաքիմիական բնութագիրը.
Հատոր 65 (2012), համար 1-2, էջ 3-18


Авакян, А. А․, Ерицян, А. А․, Манандян, А. М. О принципах геоинформационной модели данных рудных месторождений.
Հատոր 65 (2012), համար 1-2, էջ 19-26.


Матевосян, А. К. Специфические особенности гистерезиса вызанной поляризации.
Հատոր 65 (2012), համար 1-2, էջ 27-35.


Авакян, Т. А․, Аванесян, А. С. О литолого-палеогеографических условиях размещения диатомитовых бассейнов Армении.
Հատոր 65 (2012), համար 1-2, էջ 36-42.


Симонян, А. О․, Оганян, М. В․, Хачатрян, А. С. Особенности геомагнитных вариаций в северной части территории Армении.
Հատոր 65 (2012), համար 1-2, էջ 43-54.


Ստեփան Վարդգեսի Բադալյան (ծննդյան 80-ամյակին) (1931 – 2007).
Հատոր 65 (2012), համար 1-2, էջ 55-56


Կոնստանտին Իսրայելի Կարապետյան (ծննդյան 80-ամյակին).
Հատոր 65 (2012), համար 1-2, էջ 57-59.


Гавриил Павлович Завриев (к 100-летию со дня рождения)(1910 – 1980).
Հատոր 65 (2012), համար 1-2, էջ 60-61.