Համար 3, 2019

Խմբագրական Խմբագրական խորհուրդ.
Համար 3 (2019)


Խմբագրական Բովանդակություն; Содержание; Contents.
Համար 3 (2019)


Պատմություն և քաղաքագիտություն

Մինասյան, Էդիկ Երևանի պետական համալսարանը 1920-ական թթ. (հիմնադրման 100-ամյակի առթիվ).
Համար 3 (2019), էջ 12-26


Խոջայան, Կարինե Ֆրանսիայում ապրիլի 24-ը՝ Հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր հռչակելու ներքին և արտաքին շարժառիթները.
Համար 3 (2019), էջ 27-37


Հովսեփյան, Մարիամ Հայաստանի Առաջին հանրապետության կառավարության գործունեության անդրադարձը «Ճակատամարտի» հրապարակումներում (1918-1919 թթ.).
Համար 3 (2019), էջ 38-52


Գրիգորյան, Վարդիթեր Հայ առաքելական եկեղեցու Վրաստանի և Իմերեթի թեմի կոնսիստորիան (XIX դ. 30-ական թթ.– XX դ. առաջին տասնամյակ).
Համար 3 (2019), էջ 53-62


Փիլիսոփայություն և իրավունք

Հայրապետյան, Սարգիս Է. Ս. Մարգարյանի հայագիտական հետազոտությունները (անվանի մշակութաբանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ).
Համար 3 (2019), էջ 63-74


Harutyunyan, Amalya Theoretical-Methodological Bases of Disclosure of Nature and Content of Legal Consciousness.
Համար 3 (2019), էջ 75-80


Սոցիոլոգիա

Թորոսյան, Մելինե Գենդերային տարբերություններն առօրեականության հարթության մեջ.
Համար 3 (2019), էջ 81-91


Տնտեսագիտություն

Սուվարյան, Յուրի Տնտեսական զարգացումը և քաղաքական ինստիտուտները.
Համար 3 (2019), էջ 92-104


Քոչարյան, Մարիանա Կրթության տեղեկատվայնացման ազգային հայեցակարգի ձևավորման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում.
Համար 3 (2019), էջ 105-116


Պողոսյան, Մանյա Դիվելըփերի (գործակալ պատվիրատու) ֆինանսական և հարկային հաշվառման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում.
Համար 3 (2019), էջ 117-128


Բանասիրություն

Свазлян, Вержине Новая Нахичевань и устное народное творчество армян (Посвящается 240-летию со дня основания Новой Нахичевани).
Համար 3 (2019), էջ 129-146


Ованесян, Сусанна Ованес Туманян и массовое переселение из Вана-Васпуракана.
Համար 3 (2019), էջ 147-162


Карагезян, Гоар Нахичеван в записках европейских путешественников XIII-XVII вв.
Համար 3 (2019), էջ 163-182


Քումունց, Մհեր Հականունության ձևավորման ածանցական միջոցները նույնարմատ և տարարմատ բառերում (ըստ Սյունիք-Արցախ բարբառային բառապաշարի. համաժամանակյա և տարաժամանակյա քննություն).
Համար 3 (2019), էջ 183-197


Խաչատրյան, Արևհատ Հումանիտար գիտությունների հումանիտար առաքելությունը.
Համար 3 (2019), էջ 198-205


Մշակույթ և արվետսգիտություն

Շահվալադյան, Նաիրա Բեմադրական արվեստի (ռեժիսուրա) ինքնուրույնացումը և Ազնիվ Հրաչյան՝ բեմադրիչ.
Համար 3 (2019), էջ 206-218


Ավետիսյան, Ավետիս Մեղրիի Անապաստանաց վանքի որմնանկարները.
Համար 3 (2019), էջ 219-230


Հնագիտություն և ազգագրություն

Մկրտչյան, Սամվել Զատիկ և Համբարձում տոները (1920-1930-ական թթ.).
Համար 3 (2019), էջ 231-241


Հովհաննիսյան, Կարենլ Թուխ Մանուկ Ավետարանները.
Համար 3 (2019), էջ 242-255


Հոբոսյան Սուրեն, Սարատիկյան Անի Գինեգործության նորահայտ կենտրոն Լոռիում.
Համար 3 (2019), էջ 256-267


Հրապարակումներ

Սահակյան Ռուբեն, Սարգսյն Ռոստոմ Հայաստանի Հանրապետությունում միլիցիայի դպրոցի կազմավորման պատմությունից (1919-1920 թթ.).
Համար 3 (2019), էջ 268-275


Գրախոսություններ

Нерсисян, Алис Арарат Агасян, Потери армянского изобразительного и прикладного искусства на территории Османской империи (от гамидовских погромов до наших дней), Ереван, "Гитутюн", 2018, 94 с. (на арм. яз.).
Համար 3 (2019), էջ 276-278


Կարապետյան, Արմեն Ավետիս Հարությունյան, Վան-Վասպուրականի կրոնամշակութային կյանքը և պետականության ստեղծման փորձը (1908-1918), Սուրբ Էջմիածին, «Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատ.», 2018, 308+8 էջ:.
Համար 3 (2019), էջ 279-282


Գիտական լրատու

Հարությունյան, Լիլիթ «Կոմիտասը և իր ժառանգությունը» միջազգային գիտաժողովը՝ նվիրված Կոմիտաս Վարդապետի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին.
Համար 3 (2019), էջ 283-287


Ասատրյան, Աննա «Հովհաննես Չեքիջյան–90» գիտական նստաշրջանը.
Համար 3 (2019), էջ 288-292


Մեր հոբելյարները

Սվազյան, Հենրիկ Հայ մամուլի պատմության անձանձիր հետազոտողը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ալբերտ Խառատյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ).
Համար 3 (2019), էջ 293-297


Հարությունյան, Հասմիկ Յուրի Մկրտումյան՝ քաղաքացին, գիտնականը, մանկավարժը (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ).
Համար 3 (2019), էջ 298-303